НАП


Разяснение на НАП относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

27.09.2021 ·   НАП

На страницата на НАП, в рубриката Въпроси и отговори е поместено Писмо Изх. № 20-00-106/ 05.08.2021 год. относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки съгласно чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.) В разясненията са разг ...


 

 

Нови правила за електронна търговия и ДДС от 1 юли

11.06.2021 ·   НАП

От 1 юли влизaт в cилa нoви ДДC пpaвилa в Eвpoпeйcĸия cъюз, които улecнявaт изпълнението на cъщecтвувaщитe зaдължeния, свързани c ДДC и нaмaлявaт aдминиcтрaтивнaтa тeжecт нa прeдприятиятa, кoитo извършвaт трaнcгрaнични oнлaйн прoдaжби. Зa yлecнeниe в oнлaйн тъpгoвиятa е разработен електронен портал (електронна система за обслужване на едно гише - one-stop shop/OSS), в който пpeдпpиятиятa, извъpшвaщи онлайн пpoдaжби дa ce peгиcтpиpaт за целите на ДДС по електронен път в една държава членка за всички извършвани от тях вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на услуги към крайни клиенти.


 

 

Декларация за авансови вноски по чл.87а ЗКПО

15.03.2021 ·   НАП

Както вече знаем, от тази година влиза в сила подаването на нова декларация за авансовите вноски:Декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл.88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски. Образецът беше обнародван в ДВ бр. 16 и е публикуван на страницата на НАП.Кога се подава декларацията? Декларацията се подава в случай на: - деклариране вида и размера на авансовите вноски по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО; - първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО; - промен ...


 

 

Обнародвани са промени в Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

04.03.2021 ·   НАП

В ДВ брой: 17 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.Кои са основните промени:1. В уведомлението се включва основанието за прекратяване на трудовия договор. Създава се нова т. 17, в която следва да се посочва код, отговарящ на нормативното основание за прекратяване на трудовия договор. В указанията за попълване на уведомлението са представени и кодове за всички нормативни основания за прекратяване на трудовия договор ...


 

 

До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2020 година на физически лица

18.02.2021 ·   НАП

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път. В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на ...


 

 

Облагане на продажби в Интернет с ДДС

24.09.2020 ·   НАП

Глобализацията и технологичните промени доведоха до бум на електронната търговия. Чрез използване на новите средства за взаимодействие се сключват сделки по електронен път за продажби на стоки, при които стоките се изпращат или транспортират  както между две места на територията на страната, така и от една държава членка до друга или от трети държави/територии към страната или друга държава членка. За целите на настоящото изложение под продажби на стоки, извършени по електронен път, се имат предвид доставките, при които предлагането ...


 

 

Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица

24.09.2020 ·   НАП

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според общите правила на ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на случаите изброени в б. „а“ – „г“ на чл. 13, ал. 1, т. 2. От друга страна, предвид текста на чл. 13, ал. 5 от ЗДДФЛ, това освобождаване не касае доходите от стопанска дейност като тъ ...


 

 

Какво трябва да знам за промените в Наредба H-18?
Най-често задаваните въпроси от бизнеса.

14.10.2019 ·   НАП

С въвеждането на промените в новата Наредба Н-18, бизнеса започна да си задава куп въпроси, относно нейното практическо прилагане. В тази статия ще разгледаме някои от най-честите въпроси, свързани с употребата на Софтуер за управление на продажбите в търговски обект.


 

 
1

© 2005-2023 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: