Декларация за авансови вноски по чл.87а ЗКПО

15.03.2021 ·   НАП

Както вече знаем, от тази година влиза в сила подаването на нова декларация за авансовите вноски:
Декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл.88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски. Образецът беше обнародван в ДВ бр. 16 и е публикуван на страницата на НАП.
Кога се подава декларацията?


Декларацията се подава в случай на:

- деклариране вида и размера на авансовите вноски по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО;

- първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО;

- промени на авансови вноски по чл. 88 от ЗКПО;

- ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски. В този случай като размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска, съответно размер на определената месечна тримесечна авансова вноска след преотстъпване, се посочва нула. Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак и се подава с електронен подпис.

Декларация не подават:

- лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО:
- данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв.;
- новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Срокът за подаване на декларацията за определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски за текущата календарна година е от 1 март до 15 април на същата година. Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено в резултат на преобразуване дружество се декларират в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.
Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено дружество в случаите по чл. 83, ал. 3 се декларират в срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска.
За промени на авансовите вноски - Декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, може да се подава в срок до 15 ноември на съответната година. Намалението, съответно увеличението, на авансовите вноски се ползва едва след подаването на декларацията.


Пример:
На 15.05. Х г. е подадена декларация за промени на месечни авансови вноски за месеците V, VІ и VІІ от Х г. Така декларираните промени се ползват, защото декларацията е подадена преди изтичане на срока за внасяне на авансовите вноски за посочените месеци. За да се ползва обаче намаление или увеличение на месечната авансова вноска за месец декември, съответно на тримесечната авансова вноска за трето тримесечие, чийто срок за внасяне е 1 декември, декларацията трябва да е подадена най-късно до 15 ноември на съответната година, защото това е предвиденият в ЗКПО краен срок за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски.
В случаите на преобразуване по реда на глава деветнадесета, когато е на лице промяна в размера на определените от приемащото дружество след преобразуването авансови вноски, декларацията се подава в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.

Източник: accountingnews.bg

0 Коментара

 

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: