ЕООД или фрийлансър през 2024 година? Кое е по-изгодно?

02.01.2024 ·   НАП

ЕООД или самонает?

И при двата варианта можете да изберете да се осигурявате като самоосигуряващо се лице с възможно най-ниския процент и осигуряване върху минималния праг за самоосигуряващите се лица. Но трябва да имате предвид, че при избора на варианта за облагане като физическо лице, ще трябва да довнесете осигуровки, така че те да са платени върху целия размер на вашия облагаем доход, ограничен до законовия размер на максималния месечен осигурителен доход. Докато при варианта с ЕООД няма да се налага да довнасяте осигуровки, но за да разпределите печалбата от вашата фирма към вашата лична сметка, ще трябва да платите освен корпоративен данък в размер на 10% върху данъчната печелба, но и данък дивидент в размер на 5% върху печалбата след облагането с корпоративен данък.

Най-общо за данъците и при двата варианта:

➤ ЕООД – 10% корпоративен данък, който се начислява върху данъчната печалба, която е счетоводна печалба (приходи минус разходи), преобразувана за данъчни цели.

Но за да може печалбата, образно казано, да влезе в джоба на собственика, се дължи данък дивидент в размер на 5% върху печаблата след облагане с корпоративен данък. Общо ефективната ставка е 14,5%, а не 15%, защото данъкът върху дивидента се начислява върху печалбата, след облагане с корпоративен данък, тоест върху по-малка сума.

➤ Физическо лице – 10% данък върху дохода, който се определя, като придобитият облагаем доход се намалява с разходи за дейността, които са нормативно определени и може да не съвпадат с реалните разходи.

Тези нормативно определени разходи се изчисляват по следния начин:

  • 25% от дохода при упражняване на свободна професия или за работа по граждански договори;
  • 40% от дохода като адвокат свободна професия;
  • 40% от дохода при авторски и лицензионни възнаграждения;
  • 40% от дохода на артист-изпълнители;
  • 40% от дохода при упражняване на занаят, които не се облага с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
  • 60% от дохода за земеделски стопани.

При варианта с физическо лице осигуровките на самоосигуряващия се също се приспадат от дохода преди облагане.

 

Източник: kik.info© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: