Какво трябва да знам за промените в Наредба H-18?
Най-често задаваните въпроси от бизнеса.

14.10.2019 ·   НАП

През септември 2018 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените са свързани с  отчитането на продажбите /сторно операциите/ в търговските обекти, с въвеждането на изисквания към софтуерите за управлението им,  към производителите/разпространителите и ползвателите на такъв софтуер, както и  към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Производителите или разпространителите (вносители) на софтуер за управление на продажби трябва да декларират пред НАП, че той отговаря на новите изисквания на Наредба Н-18 (посочени в Приложение № 29). Търговците, които използват такъв софтуер, от своя страна, трябва да подадат информация в приходната агенция за него.

Въвеждат се и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Данните, които трябва да бъдат подадени, са посочени в Приложение 33 на Наредба Н-18.

С тази статия, ще се опитаме да разгледаме различни практически хипотези, с които да отговорим на някои от най-често задаваните ви въпроси:

1. Въпрос:

В момента имаме складов софтуер, софтуер за издаване на фактури и касов апарат, който работи самостоятелно и не е свързан с нито един от двата софтуера. Нямаме търговски обект и нашите продажби се извършват в офиса ни. Когато продаваме стока я изписваме от складовия софтуер, издаваме фактура от фактурния софтуер, пускаме касов бон от касовия апарат и го прикачаме към фактурата. С влизане в сила на новата Наредба Н-18/2006 г. трябва да си сменим касовия апарат, тъй като от фирмата доставчик ни казаха, че сегашният няма да отговаря на изискванията на новата наредба. Въпросът ни е следният:

Складовият софтуер и фактурният софтуер водят ли се “Софтуер за управление на продажбите” според Наредба Н-18/2006 г.? И ако да, кой от двата?

Отговор:

Наредба Н-18/2006 г. не борави с понятията „складов софтуер“ и „фактурен софтуер“, доколкото те могат да имат различно значение и да включват различна по обхвата си функционалност.

Водещо е определението за софтуер за управление на продажби в търговски обект, дадено в §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), а именно софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. Определението за „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажби в търговски обект, съдържащо се т. 19, §1 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., уточнява, че това е автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващо проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Задължително изискване, заложено в определението, е софтуерът да се използва в търговски обект, в който се извършват продажби и е налице изискване за издаване на фискални бонове. Във вашия случай търговски обект се явява офисът Ви. Друго изискване съгласно определението е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане. В случай че упоменатите от Вас софтуери притежават посочените характеристики, те се явяват софтуери за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) и трябва да отговарят на всички изисквания на Наредба №Н-18/2006 г. Няма пречки СУПТО да има и други функционалности, извън посочените, както и да подава/получава информация към/от други софтуерни модули/продукти. Съгласно изискванията на Наредба Н-18/2006 г., ако в търговски обект се използва софтуер за управление на продажбите, той задължително трябва да е свързан и да управлява фискалното/ите  устройство/а в обекта.

Ако касовият апарат продължи да работи самостоятелно, без да е свързан със използвания в обекта СУПТО, това със сигурност ще бъде нарушение на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. Съгласно чл. 118, ал. 18 от ЗДДС лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, който е включен в поддържания от НАП публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, за които е декларирано съответствие с изискванията.

2. Въпрос:

Търговец води наличността и продажбите си с Microsoft Excel, пуска фактури през Софтуер за фактури и пуска касови бележки през касов апарат. Води ли се Microsoft Excel “софтуер за управление на продажбите” според Наредба Н-18/2006 г.? И ако да, как ще се свърже касовият апарат с Microsoft Excel?

Отговор: В случай че на основата на Microsoft Excel е създаден приложен софтуер, притежаващ посочените в отговора на Въпрос № 1 характеристики, той се явява СУПТО и следва да отговаря на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. 

3. Въпрос:

Защо да бързам, срокът ми изтича след месеци?

 

Наблюденията на органите по приходите показват, че задължените лица обикновено предприемат действия за привеждане на дейността си в съответствие с нормативните изисквания  непосредствено преди изтичане на относимия за тях срок. Изчакването на последния момент създава затруднения както за самите лица, така и за другите участници, ангажирани със съответния процес по изпълнение изискванията на наредбата, напр. сервизните  организации, производители/вносители на фискални устройства,. Предвид очаквания значителен брой фискални устройства, които трябва да бъдат сменени или модифицирани е препоръчително  да не се изчакват крайните срокове.

4. Въпрос:

Какво ще стане, ако работя с  фискално устройство, което не отговаря на новите изисквания?

Неспазването на заложените в Наредба Н-18/2006 г. срокове неминуемо ще доведе до запечатване на търговски обекти и налагане на глоби и/или имуществени санкции, което никога не е било цел на Национална агенция за приходите. В тази връзка НАП създава необходимата организация за безпроблемното и своевременно реализиране на промяната.

5. Въпрос

Даден електронен магазин трябва ли да е свързан с касов апарат?

По смисъла на определението за търговски обект, съдържащо се в §1, т. 41 от  ДР на ЗДДС, електронният магазин е търговски обект, от който се извършват продажби. Когато лицето, извършващо продажби чрез електронен магазин, използва за дейността си софтуер за управление на продажбите и за извършваните продажби е налице задължение за издаване на ФБ съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г.,  софтуерът трябва да отговаря на изискванията на наредбата, респективно, той трябва да бъде свързан с ФУ. Държим да отбележим обаче, че в сила от 01.01.2020г се готвят промени, по отношение на тези изисквания.

Обобщение:

По практическото прилагане на Н-18 съществуват още безброй хипотези. Ако желаете да направите индивидуална консултация с нас, относно вашия случай, може да се свържете с нас на посочените телефони.

 

Източник:

-Наредба Н-18/2006 г.;

-ДР от ЗДДС;

- www.nap.bg

0 Коментара

 

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: