Обнародвани са промени в Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

04.03.2021 ·   НАП

В ДВ брой: 17 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
Кои са основните промени:
1. В уведомлението се включва основанието за прекратяване на трудовия договор. Създава се нова т. 17, в която следва да се посочва код, отговарящ на нормативното основание за прекратяване на трудовия договор. В указанията за попълване на уведомлението са представени и кодове за всички нормативни основания за прекратяване на трудовия договор, регламентирани в КТ, както и основания за прекратяване на правоотношението, регламентирани в други нормативни актове.
2. Уведомлението ще се подава и при командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ. Въведено е задължение да се изпраща информация за сключването на трудов договор от българско предприятие, което осигурява временна работа, което изпраща на работа работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава членка на Европейския съюз. В тези случаи се предвижда работодателите да посочват „00000“ като код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), поради факта че за периода на командироването работното място на работника или служителя е извън територията на страната. В бланката на уведомлението, която се подава от работодателите по реда на Наредбата, в основанията за трудовия договор са включени и код за допълнително споразумение, сключвано при командироване в рамките на предоставяне на услуги по реда на чл. 121, ал. 1, т. 1 от КТ и код за трудов договор, сключван от предприятие, което осигурява временна работа при изпращането на работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава членка на Европейския съюз.
3. Измененията и допълненията в Наредба № 5 влизат в сила от 1 март 2021 г.
8. Основание на договора:

17 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 или т. 3 във връзка с чл. 121а, ал. 2, т. 1 КТ;
18 - допълнително споразумение в случаите на чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ.
т.14 - Код по ЕКАТТЕ – попълва се код на населеното място, където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код „00000“. Когато в т. 8 е попълнен код 17 или 18, в т. 14 се попълва код „00000“ и след изтичане срока на командироване се подава уведомление, като се посочва код по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето в България.
17. Основание за прекратяване на трудовия договор – попълва се основанието за прекратяване на трудовия договор:
01 – чл. 71, ал. 1 КТ;
02 – чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ;
03 – чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ;
04 – чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ;
05 – чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ;
06 – чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ;
07 – чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ;
08 – чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ;
09 – чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ;
10 – чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ;
11 – чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ;
12 – чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ;
13 – чл. 325, ал. 2 КТ;
14 – чл. 326, ал. 1 КТ;
15 – чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ;
16 – чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ;
17 – чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ;
18 – чл. 327, ал. 1, т. 3а КТ;
19 – чл. 327, ал. 1, т. 4 КТ;
20 – чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ;
21 – чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ;
22 – чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ;
23 – чл. 327, ал. 1, т. 8 КТ;
24 – чл. 327, ал. 1, т. 9 КТ;
25 – чл. 327, ал. 1, т. 10 КТ;
26 – чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ;
27 – чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ;
28 – чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ;
29 – чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ;
30 – чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ;
31 – чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ;
32 – чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ;
33 – чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ;
34 – чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ;
35 – чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ;
36 – чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ;
37 – чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ;
38 – чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ;
39 – чл. 328, ал. 1, т. 10в КТ;
40 – чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ;
41 – чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ;
42 – чл. 328, ал. 2 КТ;
43 – чл. 330, ал. 1 КТ;
44 – чл. 330, ал. 2, т. 1 КТ;
45 – чл. 330, ал. 2, т. 2 КТ;
46 – чл. 330, ал. 2, т. 3 КТ;
47 – чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ;
48 – чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ;
49 – чл. 330, ал. 2, т. 7 КТ;
50 – чл. 330, ал. 2, т. 8 КТ;
51 – чл. 330, ал. 2, т. 9 КТ;
52 – чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ;
53 – чл. 330, ал. 2, т. 11 КТ;
54 – чл. 331 КТ;
55 – чл. 334, ал. 1 КТ;
56 – чл. 337 КТ;
57 – чл. 338 КТ;
58 – чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията;
59 – чл. 19а, ал. 3 от Закона за администрацията;
60 – чл. 340а, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт;
61 – чл. 340а, ал. 5, т. 2 от Закона за съдебната власт;
62 – чл. 340а, ал. 5, т. 3 от Закона за съдебната власт;
63 – чл. 340а, ал. 6 от Закона за съдебната власт;
64 – друго.

Източник: accountingnews.bg 

1 Коментар
 Нели Иванова

Какво е значението на код 48?
24.11.2022   12:00
1

 

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: