Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице-пенсионер, получаващо възнаграждение по граждански договор

06.11.2019 ·   НОИ

Съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от НООСЛБГЛЧМЛ за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други.

Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО).

По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).

Лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание (чл. 4, ал. 6 от КСО).

Осигурителните вноски за тези лица са изцяло за тяхна сметка и се внасят авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО съответната година (чл. 6, ал. 8 от КСО).

Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 8 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на ДОПК облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски (чл. 6, ал. 9 от КСО).

 

 

При определяне на годишния осигурителен доход самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вземат предвид облагаемия доход по чл. 29 от ЗДДФЛ, получен от упражняване на трудовата дейност (чл. 3, ал. 3, т. 3 от НЕВДПОВ).        

За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО независимо от дейността, за която са регистрирани (чл. 11, ал. 1 и 2 от НООСЛБГРЧМЛ).

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3 (без трудови правоотношения), през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО.

Поради липсата на изричен текст в Закона за здравното осигуряване, аналогичен на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване, лицата, които упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се лица, следва да внасят задължителните здравноосигурителни вноски съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, независимо от обстоятелството, че имат отпусната пенсия.

Допълнителен аргумент в подкрепа на изложеното е разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО, според която здравноосигурителните вноски за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в точки 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 11 от КСО.

Ако имате допълнителни въпроси или желаете индивидуална консултация, екипът на Счетоводна къща "Земела", с радост ще Ви отговори.

Може да се свържете с нас на телефон : 0884177795 или да ни постетите в офиса, намиращ се в гр. Стара Загора, ул. Пазарска 13, ет.2

0 Коментара

 

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: