Предвиждат се промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

01.10.2020

По предложение на Министерството на правосъдието на вчерашното заседание на Министреския съвет е прието Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. Причината, която налага приемането на тези промени е необходимостта от адаптиране и съобразяване с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламента за личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО)

Към момента кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 ЗРБ е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с чужденец (ЛНЧ). Това са следните категории лица:

физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;

други физически лица осигурители

Общият брой на лицата, чийто код по БУЛСТАТ е 10- значен и съвпада с ЕГН, към момента е 300 486.

Съвпадението на ЕГН, съответно на ЛНЧ, с кода по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 ЗРБ (на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и на другите физически лица осигурители), би могло да доведе до неограничено разкриване или разпространение на лични данни на физическо лице със следващите се от това последици. С предложения проект на ЗИД на ЗРБ се предвижда регламентиране на законодателнаоснова за изграждане на софтуер за надграждане на регистър БУЛСТАТ, който да преобразува ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код, за да се отрази промяната на начина на вписване и генериране на ЕИК за физически лица, заложен текущо в системата. Предвидено е, промяната да обхване цялостния процес по вписване на физически лица, като се прецени като обхват и засегнатите процеси и справки.

В 14-месечен срок след обнародването на закона Агенцията по вписванията служебно ще преобразува ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9- значен код.

0 Коментара

 

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: