Цени за абонаментни услуги

Фирми не регистрирани по ДДС

Брой документи на месец

За фирми, занимаващи се само с услуги

За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги

За фирми, занимаващи се с производство

Земеделски производители

до 20 док.

 50

60

70

50

до 40 док.

 90

110

130

90

от 41 до 80 док.

 120

160

190

-

от 81 до 120 док.

150

200

250

-

от 120 до 200 док.

200

250

300

-

 

Фирми регистрирани по ДДС

до 20 док.

100

150

200

90

от 21 до 40 док.

 200

240

280

160

от 41 до 80 док.

250

310

360

210

от 81 до 120 док.

300

390

470

260

от 121 до 200 док.

350

460

550

310

от 200 до 300 док.

400

500

650

по договаряне

*Забележка: В абонаментната цена са включени осчетоводяването на 1бр. банкова сметка в лв. и 1 бр. годишно приключване. 

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати

Брой персонал

Месечно възнаграждение

1 служител

10

2 служителя 

15

3-5 служителя 

35

6-10 служителя 

75

10-20 служителя 

100

над 20 служителя 

 + 5 лв./лице

*Забележка: В абонаментната цена са включени 1бр. осигуровки за собственика на фирмата. Допълнително се заплаща, само за наетия персонал.

Допълнителни услуги към абонамента

Услуга  Цена в лв. 
 1. Второ банково извлечение  20
 2. Попълване на пътни книжки  20
 3. Декл. чл.55 от ЗДДФЛ  20
 4. Декл. чл.88 от ЗКПО  10
 5. Междинно приключване  200
 6. Адиминистриране на проверка по възстановяване на ДДС след изтекла процедура  200

 

В абонамента е включено:

- Изготвяне на счетоводна политика.
- Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи.
- Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.
- Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента.
- Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешнофирмените изисквания и потребности от информация.
- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, НОИ и НСИ.
- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента.
- Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, други декларации, справки и др.) за НАП.
- Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП.
- Консултации във връзка с данъчното и счетоводно законодателство.
- Представителство при провеждане на ревизии.

- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки.
- Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП.
- Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда.
- Попълване на трудови и осигурителни книжки.
- Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации.
- Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори.
- Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия.
- Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица.
- Подаване на информация за сключените трудови договори.
- Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ  и НСИ.
- Подаване на годишна данъчна декларация.
- Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията.

Забележка:
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопански последици.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3 .”Земела каунт”  ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
4. Всички цени са в български левове.

СПОДЕЛИ С

© 2005-2022 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: