Цени за абонаментни услуги

Фирми не регистрирани по ДДС

Брой документи на месец

За фирми, занимаващи се само с услуги

За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги

За фирми, занимаващи се с производство

Земеделски производители

до 20 док.

 49

59

69

 49

до 40 док.

 89

109

129

 89

от 41 до 80 док.

 119

159

189

 119

от 81 до 120 док.

149

199

239

149

над 121 док.

по договаряне

по договаряне

по договаряне

по договаряне

 

Фирми регистрирани по ДДС

до 20 док.

99

129

199

89

от 21 до 40 док.

 199

239

279

159

от 41 до 80 док.

249

309

359

209

от 81 до 120 док.

299

389

469

259

от 121 до 200 док.

349

459

549

309

Ф-ми с над 200 док. месечно рег. по ДДС

по договаряне

по договаряне

по договаряне

по договаряне

 

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати

Брой персонал

Месечно възнаграждение

1

10

2 души

15

3-5 души

35

6-10 души

75

Над 10 души

по договаряне

*Забележка: В абонаментната цена са включени 1бр. осигуровки за собственика на фирмата. Допълнително се заплаща, само за наетия персонал.

Цени на счетоводни услуги за средни фирми

Месечно възнаграждение за счетоводно обслужване на фирми, регистрирани по Закона за ДДС

Брой документи на месец

За фирми, занимаващи се само с услуги

За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги

За фирми, занимаващи се с производство

За фирми, занимаващи се със селскостопаско  производство

от 201 до 300 док.

По договаряне

По договаряне

По договаряне

По договаряне

от 301 до 400 док.

По договаряне

По договаряне

По договаряне

По договаряне

от 401 до 500 док.

По договаряне

По договаряне

По договаряне

По договаряне

над 401 док.

По договаряне

По договаряне

По договаряне

По договаряне

 

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати

 Брой персонал

Месечно възнаграждение

до 10 души

БЕЗПЛАТНО

от 11 до 30 души

По договаряне

от 31 до 50 души

По договаряне

Над 50 души

по договаряне

 

В абонамента е включено:

- Изготвяне на счетоводна политика.
- Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи.
- Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.
- Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента.
- Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешнофирмените изисквания и потребности от информация.
- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, НОИ и НСИ.
- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента.
- Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, други декларации, справки и др.) за НАП.
- Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП.
- Консултации във връзка с данъчното и счетоводно законодателство.
- Представителство при провеждане на ревизии.

- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки.
- Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП.
- Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда.
- Попълване на трудови и осигурителни книжки.
- Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации.
- Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори.
- Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия.
- Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица.
- Подаване на информация за сключените трудови договори.
- Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ  и НСИ.
- Подаване на годишна данъчна декларация.
- Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията.

Забележка:
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопански последици.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3 .”Земела каунт”  ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
4. Всички цени са в български левове.

СПОДЕЛИ С

© 2005-2020 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: