E-търговията, новото 20 на XXI век

25.09.2020

Електронният магазин може да се характеризира, както от гледна точка на маркетинга, така също и от гледна точка на неговата технология на изграждане и специфика на търговската дейност. Той може да се разглежда като витрина на офлайн магазин, която е представена в Интернет и чрез нея има възможност да се приемат заявки за покупка на стоки, чиито цени са посочени в каталог. Продажбите в него следват логиката на една търговска зала – каталогът се равнява на рафтовете, системата за търсене по ключова дума е аналог на секциите, а кошницата за поръчки е копие на истинската кошница за покупки. На клиента се предоставя възможност да използва различни способи за разплащане и да направи избор на начин за доставка на закупената стока.

Правната рамка на организацията на дейността на електронните магазини в нашата страна се определя от законите свързани с електронната търговия: Закон за електронната търговия, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за платежните услуги и платежните системи. Тези нормативни актове създават среда за развитие на електронната търговия и нейното утвърждаване чрез правила, които защитават интересите на потребителите и стимулират бизнес инициативата сред предприемачите.

Съществена роля оказва и Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000. При организацията на счетоводството на е-магазини следва да се отчитат изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти. Данъчните задължения се определят според изискванията на Закон за ДДС, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за акцизите и митническите складове. Според спецификата на дейността на е-магазин се вземат под внимание и други конкретни нормативни актове като Търговски закон, Закон за защита на потребителя, Валутен закон.

За правилното отчитане на паричните постъпления и тяхното обвързване с постъпленията от продажби е препоръчително аналитично да се отчитат паричните потоци по видове разплащания, като се оформят съответните платежни документи и издадат фактури за извършената доставка на стоки. Освен това, от значение е аналитично да се отчитат и документират направените разходи за такси и комисиони, свързани с различните видове системи за разплащане и тяхното обслужване.

Данъчните аспекти свързани с дейността на е-магазини, могат да се систематизират в следните направления:

  •  Важни регистрации, разрешителни режими и изисквания свързани с търговската дейност на електронния магазин:

₋ регистрация по Търговския закон на фирма за търговска дейност чрез електронен – магазин под формата на ООД, ЕООД или ЕТ. Има отношение за облагане на доходите от дейност по ЗКПО и ЗДДФЛ;

₋ регистрация по ЗДДС – може да бъде доброволна и задължителна;

₋ регистрация се изисква при онлайн продажбата на сребърни и златни бижута по силата на Валутен закон;

₋ разрешителен режим се изисква за онлайн продажби с алкохол и цигари от местната митничарска служба по силата на ЗММС;

₋ задължителните изисквания eлeĸтpoннитe мaгaзини да публикуват на сайта инфopмaция под формата на cтaндapтни yĸaзaния са в следните направления: - cĸлючвaнe нa дoгoвopа c пoтpeбитeлитe и формиране на крайната цена на стоката; право на отказ и връщане на стоката; наличие на законова гаранция; срок за възстановяване на сумата и други изисквания за защита на потребителя по ЗЗП.

  • Характер на доставките от гледна точка на прилагане на ЗДДС и ППЗДДС

₋ продажби от типа В2С – основно, продажбите на стоките извършвани от онлайн магазините са на физически лица. По своя характер, те са дистанционни продажби. За клиентите физически лица на територията на страната и в страни от ЕС се следва ДДС в рамките на 20% до момента, когато общата стойност на доставките в течение на календарна година надхвърлят минималния праг за регистрация в държавата, където са купувачите. При достигане на този праг мястото на изпълнение на дистанционните продажби се променя. Българският доставчик – е-магазин, е длъжен да се регистрира по ЗДДС на конкретната страна. В качеството си на данъчно задължено лице, започва да начислява на клиентите си данък върху добавената стойност по данъчна ставка валидна за държавата, където е направена регистрацията. Препоръчително е да се води аналитична отчетност на оборотите от дистанционни продажби в различните страни, за да не се пропусне регистрация за целите на ДДС в държавата – членка.

₋ дистанционната продажба на акцизни стоки, като цигари и алкохол предлагана от онлайн магазините, се облага с ДДС върху цялата сума, включително акциза, по ставка, която действа в страната, където се намира получателят поръчал стоката. ₋ за продажби от типа В2В се прилагат изискванията за данъчно третиране и документиране на вътрешно общностни доставки в рамките на ЕС, облагаеми и необлагаеми доставки на територията на страната, внос и износ за трети страни.

  • Други данъчни задължения

₋ за служителите по трудов договор и управителите на електронния магазин по договор за управление се следват социални и здравни осигуровки по силата на Кодекс за социално осигуряване и Кодекс за здравното осигуряване.

₋ доходите от търговската дейност на онлайн магазините се облагат по ЗДДФЛ и ЗКПО, ако са регистрирани като ЕТ и по ЗКПО, ако са регистрирани като ООД или ЕООД.

Счетоводното отчитане и данъчно облагане на търговската дейност на електронните магазини е препоръчително да се изследва в контекста на електронната търговия и бизнес, счетоводното и данъчното законодателство, счетоводните стандарти и добрите практики. По този начин, има възможност проблемите да се идентифицират и разрешат при отчитане на особеностите на информационните технологии.

Източник : www.uni-svishtov.bg





0 Коментара





 

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: