На 26 април започва изплащането на великденските добавки

24.04.2024 ·   НОИ

Националният осигурителен институт ще започне изплащането на приетите от Народното събрание великденски добавки в размер на 100 лева с начална дата 26 април т.г. Тогава ще са налични както преводите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, така и преводите към пощенските станции – за пенсионерите, които получават пенсионните си плащания по този начин. Парламентът реши еднократната сума за великденската добавка да се изплаща на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и к ...


 

 

Близо 500 000 души обявиха доходите си пред НАП

16.04.2024 ·   НАП

Близо 500 000 души са декларирали доходите си пред НАП две седмици преди изтичане на крайния срок – 30 април. Повече от 82 % от годишните данъчни декларации са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). Над 9 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а 75 000 са ги подали в офис на приходната агенция, допълват от НАП. Годишна данъчна декларация подават лицата, получили през 2023 година доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др. Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 30 април. Физическите лицата, извършващи дейност като търговци (например регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, подават годишните си декларации за доходите до 1 юли 2024 г., тъй като 30 юни е неделя. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април, уточняват още от НАП. Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до момента през нея без такси са платени близо 208 млн. лв. данъци и осигурителни вноски. Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.


 

 

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ДОХОДИ НА ФИЗ.ЛИЦА

14.03.2024 ·   НАП

 Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи през миналата година.


 

 

Трети българо-турски бизнес форум с двустранни срещи
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

16.02.2024

съвместно с Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD), организира за трети пореден път Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 8 март 2024 г. в зала „Черноморие“ на Международния конгресен център в гр. Бургас. Отдавайки значение на важната роля на дамите в бизнеса, както и датата 8 март – Международен ден на жената, тази година ще бъде отделено специално внимание на женското предприемачество в България и Турция и как бизнесите, ръководени от жени в двете държави биха могли да чертаят съвместно едно по-добро бъдеще. Събитието ще бъде една своеобразна среща и представяне на високотехнологичните сектори и иновационните екосистеми на двете страни в областите: дигитално земеделие, биотехнологии, дигитално здравеопазване, финтех, нанотехнологии, енергийни технологии, образователни технологии, зелена икономика, логистика и nearshoring. Предвижда се бизнесът от България и Турция да бъде запознат с актуални постижения и възможности за обсъждане и осъществяване на общи проекти, свързани с тематиката на форума и съвременната динамична икономическа обстановка.


 

 

ЕООД или фрийлансър през 2024 година? Кое е по-изгодно?

02.01.2024 ·   НАП

Най-общо за данъците и при двата варианта: ➤ ЕООД – 10% корпоративен данък, който се начислява върху данъчната печалба, която е счетоводна печалба (приходи минус разходи), преобразувана за данъчни цели. Но за да може печалбата, образно казано, да влезе в джоба на собственика, се дължи данък дивидент в размер на 5% върху печаблата след облагане с корпоративен данък. Общо ефективната ставка е 14,5%, а не 15%, защото данъкът върху дивидента се начислява върху печалбата, след облагане с корпоративен данък, тоест върху по-малка сума. ➤ Физическо лице – 10% данък върху дохода, който се определя, като придобитият облагаем доход се намалява с разходи за дейността, които са нормативно определени и може да не съвпадат с реалните разходи. Тези нормативно определени разходи се изчисляват по следния начин: 25% от дохода при упражняване на свободна професия или за работа по граждански договори; 40% от дохода като адвокат свободна професия; 40% от дохода при авторски и лицензионни възнаграждения; 40% от дохода на артист-изпълнители; 40% от дохода при упражняване на занаят, които не се облага с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси; 60% от дохода за земеделски стопани. При варианта с физическо лице осигуровките на самоосигуряващия се също се приспадат от дохода преди облагане. Източник: kik.info


 

 

От 1 януари 2024 г. се изменя списъкът на стоките с висок фискален риск

02.01.2024 ·   НАП

От 1 януари 2024 г. влиза в сила Заповед № ЗМФ - 1295/28.12.2023 г. на министъра на финансите, с която се  утвърждава списъкът на стоки с висок фискален риск, с кодове по комбинираната номенклатура на ЕС.  Обръщаме внимание, че от списъка са премахнати групи стоки като мелничарски продукти - брашна, риби и ракообразни, млечни, месни и други продукти, претърпели процес на преработка. Включени са нови кодове – например:    в групата на растителните и животински мазнини са добавени сто ...


 

 

НАП дава възможност за изтегляне като файл на подадени ДДС декларации

21.12.2023 ·   НАП

НАП дава възможност за изтегляне като файл на подадени ДДС декларации


 

 

С надградена е-услуга бизнесът подава автоматизирано в НАП уведомления за трудови договори

20.12.2023 ·   НАП

ационалната агенция за приходите разшири обхвата на електронна услуга, която позволява свързаност от типа „система-система“ между клиентските софтуери и приходната агенция чрез софтуерен ключ (API ключ).


 

 

Разяснение на НАП относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

27.09.2021 ·   НАП

На страницата на НАП, в рубриката Въпроси и отговори е поместено Писмо Изх. № 20-00-106/ 05.08.2021 год. относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки съгласно чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.) В разясненията са разг ...


 

 
1 2 3 > >>

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: